سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
استادیار و عضویت در شورای فقه سیاسی 
1384/07/02 
1386/07/01 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى 
پژوهشگر 
1382/07/01 
1384/07/02 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامى 
سردبیر دوماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی، پژوهه 
1382/07/01 
1384/07/02 
اجرایی-علمی 
همکاری 
رادیو معارف 
نویسنده 
1378/07/01 
1379/07/02 
علمی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیئت علمی  
 
ادامه دارد 
پژوهشی  
همکاری 
دو ماهنامه وارش 
دبیر سرویس ادب و هنر 
 
 
مدیریت-پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
دبیر علمی همایش اصلاح الگوی مصرف 
 
 
علمی-پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو گروه فقه سیاسی 
 
 
علمی- پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
همکاری 
مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
همکاری 
مدرسه عالی حجتیه؛ جامعه المصطفی العالمیه 
استاد مدعو 
 
 
تدریس فقه سیاسی، کارشناسی ارشد 
همکاری 
موسسه علوم انسانی،جامعه المصطفی العالمیه 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث 
استاد مدعو 
 
 
تدریس 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/07/02 
1384/12/29 
مباني انديشه‌هاي سياسي اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/07/02 
1384/07/02 
زبان تخصصی علوم سیاسی 
تدریس 
جامعة المصطفی العالمیه 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/01 
زبان انگلیسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي قم 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/01 
مسائل سياسي ـ اقتصادي نفت 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي قم 
مدرس 
1384/07/02 
1385/07/01 
تاريخ تحول دولت در اسلام 
تدریس 
مدرسه عالي حجتيه 
مدرس 
1356/07/02 
1385/07/01 
مباني فقه سياسى 
تدریس 
مدرسه عالي حجتيه 
مدرس 
1356/07/02 
1385/07/01 
مسائل داخلي فقه سياسى 
تدریس 
مدرسه عالی فقه حجتیه 
مدرس 
1356/07/02 
1385/07/01 
مسائل سیاست خارجی فقه سیاسى 
تدریس 
آزاد کاشان 
مدرس 
1383/07/01 
1383/12/30 
ریشه‌های انقلاب اسلامى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي كرج 
مدرس 
1383/07/01 
1383/12/30 
ريشه‌هاي انقلاب اسلامي و وصايا 
تدریس 
مركز تخصصي قضاء و حقوق اسلامي حوزه علميه قم 
مدرس 
 
 
زبان انگليسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/04/01 
 
دیپلماسی در اسلام 
تدریس 
دانشگاه 
مدرس 
 
 
شناخت نظری اندیشه¬های سیاسی در 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلا 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
مبانی اندیشه¬های سیاسی اسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
تاریخ تحول دولت در ایران و اسل 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی 
مدرس 
 
 
متون تخصصی علوم سیاسی 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه 
مدرس 
 
 
مبانی فقه سیاسی 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه 
مدرس 
 
 
مسائل داخلی فقه سیاسی 
تدریس 
مدرسه عالی حجتیه 
مدرس 
 
 
مسائل سیاست خارجی فقه سیاسی 
تدریس 
مرکز تخصصی قضاءو حقوق اسلامی  
مدرس 
 
 
فرهنگ و تاریخ سیاسی معاصر 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری 
مدرس 
 
 
جریان شناسی اندیشه سیاسی در جه 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی امام خمینی 
تدریس 
بعثه مقام معظم رهبری 
مدرس 
 
 
اندیشه سیاسی اسلام 
تدریس 
مدرسه امام باقر(ع) 
مدرس 
 
 
مغنی اللبیب 
تدریس 
جامعه المصطفی مدرسه عالی امام خمینی 
مدرس 
 
 
فقه سیاسی 
اداری 
انجمن مطالعات سیاسی حوزه 
مسئولیت انجمن در دوره هفتم 
1394/05/01 
ادامه دارد 
مسئولیت انجمن 
تدریس 
جامعه الزهراء (س) 
مدرس 
1391/07/01 
1391/11/01 
کتاب باب حادی عشر 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1393/07/01 
1393/11/01 
درس فقه سیاسی دوره دکتری 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1394/06/16 
1394/11/01 
فقه سیاسی دوره دکتری 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1392/08/01 
ادامه دارد 
فقه سیاسی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی سمنان 
مدرس 
1394/07/01 
ادامه دارد 
سمینار تحلیل مسائل سیاسی روز (دوره دکتری) 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1384/04/01 
1384/06/31 
ديپلماسي و رفتار سياسي دراسلام 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامي قم 
مدرس 
1385/07/01 
1386/07/01 
زبان تخصصي علوم سياسى 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی قم 
مدرس 
 
 
دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلا 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
 
 
زبان انگلیسی  
تدریس 
حوزه علمیه خواهران 
مدرس 
 
 
Basic English for Universi