مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سیدکاظم
نام خانوادگی:سیدباقری
پست الکترونیک:sbaqeri86@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، تفسیر ، علوم سیاسی

زندگی نامه

زندگی نامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد.