هستی شناسی فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه
59 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی - پژوهشی قبسات، شمارۀ 51، بهار 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به هستی شناسی و مبانی آن در فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه می پردازد و تلاش شده است تا با مراجعه به منابع اصلی اندیشه حکیم ملاصدرا این امر به انجام رسد