اصلاح الگوی مصرف از منظر سیاسی
42 بازدید
ناشر: پژوهش‏گاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
اصلاح و بازنگری در الگوهای رفتاری، در امور جامعه و زندگی جمعی راهگشاست. خرد اصلاحگر و تجربه های بشری به ما می آموزد که گاه، قانون گذاران و سیاست گذاران نظام های سیاسی و گروه های فرهنگی و آموزشی، باید در الگوها و راه های رفته، بازنگری کرده و امور را به دقت بازاندیشی کنند. اگر صاحب قدرت در جامعه از موقعیت خود سوءاستفاده کند یا با کمک آن، برای به دست آوردن منافع شخصی و گروهی و حزبی خود حرکت کند، از الگوی مطلوب مصرف قدرت دور شده است. در استفاده غیرقانونی و غیراخلاقی از قدرت، با توجه به در اختیار داشتن رسانه های گوناگون، فرد با نفوذ در دیگران و تسخیر آنان و با سوءاستفاده از جایگاه و برتری خویش، برای تثبیت مقام خویش می کوشد و به گونه ای ناشایست، با آسیب رسانی روانی و جسمی و فکری به دیگران، از آنان بهره کشی می کند و همه امور جامعه را برای منافع شخصی و گروهی خویش می خواهد. کتاب اصلاح الگوی مصرف از منظر سیاسی به کوشش سیدکاظم سیدباقری در سه فصل سامان یافته است: فصل اول: مفاهیم و رویکردهای نظری شامل دو مقاله با عناوین «اصلاح الگوی مصرف؛ پروژه سیاسی یا پروسه اقتصادی» و «بایستگی های الگوی مصرف در نظام ولایی» فصل دوم: دولت و اصلاح الگوی مصرف شامل چهار مقاله با عناوین «نقش دولت در اصلاح الگوی مصرف»،«اصلاح الگوی مصرف و ثبات سیاسی»،«نقش اصلاح الگوی مصرف در تأمین امنیت ملی» و «مبارزه با فساد سیاسی و اصلاح الگوی مصرف» فصل سوم: نقش احزاب و نهادهای اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شامل سه مقاله با عناوین «نقش روحانیت در اصلاح الگوی مصرف»،«نظارت عمومی و اصلاح الگوی مصرف»،«نقش احزاب و گروه های سیاسی در اصلاح الگوی مصرف». همچنین مقدمه و نتیجه گیری کتاب را سیدکاظم سیدباقری به نگارش درآورده است.