اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران می پردازد و نحله ها و اندیشوران برجسته هر یک از مکاتب را نقد و بررسی کرده است. این کتاب در جامعه المصطفی العالمیه مراحل نهایی چاپ را می گذراند.