جزوه جریان شناسی سیاسی در جهان اسلام
51 بازدید
محل ارائه: بعثه مقام معظم رهبری، معاونت بین الملل
مقطع: فوق لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه به جریانهای مختلف و افراد تاثیرگذار جریانهای سیاسی در جهان اسلام میپردازد. افرادی، چون سید جمال،عبده، سید قطب، کواکبی، و جریانهایی مانند اصلاح طلبی در جهان اسلام، سلفی گری، گروههایی مانند القاعده، سپاه صحابه، الحوثی و...مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است.