آلبوم من ◂ تقدیر از کتاب عدالت/ جشن تعالی تهران
جشنواره کار و تعالی/تهران