آلبوم من ◂ تقدیر از کتاب عدالت/جشن کتاب کار و تعالی